Ν.4638/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ: 181/Α/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.11.18 23:32:17 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4933 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18 Νοεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.9.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 142 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» αναφορικά με διαμένοντες πελάτες για χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019 λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της εν λόγω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας και να μην επιβαρυνθούν Αρ. Φύλλου 181 οι διαμένοντες τουρίστες που είχαν συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία. 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α, ως εξής: «2.α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την επωνυμία «Thomas Cook Group PLC», απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής αναφορικά με τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συμβάσεων με την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαμονής είναι οι διαμένοντες στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC». Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την 23η Σεπτεμβρίου 2019. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ» 4934 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 2 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 145 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον, όπως θα ήταν η περαιτέρω διολίσθηση των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε., η επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη περιοχή του Υμηττού, καθώς και η απομείωση της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων. 3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας - που καθορίζονται με τις πολεοδομικές μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) - εωσότου αυτοί παραδοθούν στον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα διοίκησης και διαχείρισής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι εν λόγω χώροι πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα, προτού δοθούν σε κοινή χρήση. 4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την παράταση, έως 31.12.2019, της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην αντιμετώπιση χρονιζουσών υποχρεώσεων και να ενισχυθούν οικονομικά οι δήμοι. 5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την αναστολή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μέχρι 31.3.2020 υπό προϋποθέσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν άμεσες βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.. 6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). 7. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Τεύχος A’ 181/18.11.2019 Άρθρο πρώτο Κατάργηση δημοπρασίας ΝΟΜΕ 1. Η δημοπρασία των άρθρων 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 16 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1248/2018 (Β΄ 6150) και 713/2019 (Β΄ 2953) αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ακυρώνεται. Η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στα άρθρα 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), για το έτος 2019 εξαντλείται με τη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2019. 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 καταργείται. Άρθρο δεύτερο Παράταση προθεσμίας θέσης σε λειτουργία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.». 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Άρθρο τρίτο Παράταση προθεσμιών για Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (A΄ 182) παρατείνονται έως την 31η Μαρτίου 2020. 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Άρθρο τέταρτο Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 40399/29.9.2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 229), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/60327/3187/1.10.2018 όμοια απόφαση (Α.Α.Π. 213), για ένα (1) επιπλέον έτος. Άρθρο πέμπτο Παράδοση κοινόχρηστων χώρων, χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό 1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Τεύχος A’ 181/18.11.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του άρθρου 1 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.». 2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012, όπως ισχύει, προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες του παρόντος άρθρου χώροι κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.». Άρθρο έκτο Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:». 2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 111 Προθεσμία υποβολής αίτησης Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019.». Άρθρο έβδομο Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» 1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.3.2020 για τους υποκείμενους στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας του ν.  2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α., Α΄ 248), όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», η καταβολή του συνόλου ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές 4935 δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 30.9.2019 και τις 31.10.2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Η αναστολή καταβολής καταλαμβάνει υποκείμενους στον φόρο, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος. 3. Η αναστολή χορηγείται κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου. 4. Η αναστολή διενεργείται κατόπιν αίτησης του υποκειμένου στον φόρο στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει: α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων, γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά. 4. Τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίζονται από τις καταληκτικές προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος μέχρι και τις 31.3.2020 επί του φόρου του οποίου η καταβολή έχει ανασταλεί, δεν οφείλονται. 5. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο όγδοο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Το άρθρο 56 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 56 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο πέντε του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τακτικά μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμ- 4936 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ βάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού. 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στον Οργανισμό. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 4. Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με θεραπευτικές πρακτικές, συναφή ιδεολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και την επιλογή προγραμμάτων απεξάρτησης, αποφασίζοντας για τον τρόπο της ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης. 5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που απευθύνεται στα μέλη της τουλάχιστον προ ενός μηνός, και περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα λήψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης κονδυλίων προς τον σκοπό αυτόν για το προσεχές έτος. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. 6. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Τεύχος A’ 181/18.11.2019 7. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του. 8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Θ.Ε.Α.». Άρθρο ένατο Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ» Άρθρο 3 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 150 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για την υγειονομική κάλυψη των χώρων όπου διαβιούν μετανάστες και πρόσφυγες, λόγω προσωρινής απουσίας των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με βάση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και δεδομένου ότι ο ΕΟΔΥ στερείται Δ.Σ.. 3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποδοχές στους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και στους υπαλλήλους του προγράμματος «PHILOS 2 Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ. Τεύχος A’ 181/18.11.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, ανατίθεται στον Υπουργό Υγείας η αρμοδιότητα με σχετική του απόφαση: α) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσμού: αα) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και αβ) στις δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 3670/21.9.2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS 2». β) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας τους, της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ) Ο Υπουργός Υγείας ορίζεται διατάκτης για την εφαρμογή της παρούσας. δ) Η παρούσα κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ» 4937 ΜΕΡΟΣ Β΄ Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. α) Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να εγγράφεται πίστωση ως ειδικό αποθεματικό, ποσού όχι μεγαλύτερου από το πενήντα τοις εκατό (50%) της πίστωσης που εγγράφεται ως αποθεματικό της παραγράφου 1 για το ίδιο έτος, για την κάλυψη σημαντικών και επειγουσών δαπανών. β) Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται ως αποθεματικό της παραγράφου 1 και ως ειδικό αποθεματικό της προηγούμενης περίπτωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1. γ) Η χορήγηση πίστωσης από το ειδικό αποθεματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.». Άρθρο 5 Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), θεωρούνται νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ του τρέχοντος έτους. Άρθρο 6 Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019 1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Την κατ’ άρθρο 72 αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας δύναται να υποβάλει και ο διαμένων προσωρινά για επαγγελματικούς λόγους, σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ευρίσκεται η κύρια κατοικία του. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή του εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που ευρίσκεται η κύρια κατοικία του.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.». 4938 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: «Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης και από τους λοιπούς έχοντες ιδανικό μερίδιο επί της κατοικίας, για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, και εφόσον επιτευχθεί συναινετική ή δικαστική ρύθμιση από τον αιτούντα, επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 79 παράγραφος 1 για το σύνολο της προστατευόμενης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών που ολοκλήρωσε τη ρύθμιση βάσει του άρθρου 81 έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών συγκυρίων.». 4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, υποβάλλεται αίτηση από καθέναν εκ των συγκυρίων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των συγκυριών δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 ή δεν υποβάλλουν αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 70.». 5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποείται ως εξής: «3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ακολούθως να επανυποβληθεί. Η προθεσμία επανυποβολής της αίτησης για τη διόρθωση ελλείψεων ή σφαλμάτων, είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ενημέρωση του οφειλέτη από τον πιστωτή, σχετικά με την αναγκαιότητα διαγραφής και επανυποβολής της, η οποία ενημέρωση λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης. Μέχρι την επανυποβολή και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα ημερών από την οριστική υποβολή της αρχικής αίτησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 78.». 6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται η υποπερίπτωση η) και προστίθεται υποπερίπτωση θ) ως εξής: «η) Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές, γγ) εφόσον έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη σύνταξη της αίτησης, αναφορά του Τεύχος A’ 181/18.11.2019 ονόματος και του μητρώου του πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να είναι αναγκαίο αυτός να προσυπογράφει την αίτηση. θ) Εφόσον επιθυμεί να συμβληθεί εγγυητής, πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου ως εγγυητή (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου). Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε περίπτωση δήλωσης συγκυρίων.». 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: «5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους και τον τυχόν προτεινόμενο εγγυητή. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο, για δε τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 παράγραφος 1 λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο κατά τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα μέλη που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72.». 8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, τη σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη και τον προτεινόμενο εγγυητή, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:» 9. Το άρθρο 73 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 73 1. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης. 2. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος και δηλώσει τα στοιχεία αυτού, τότε, ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη από πληρεξούσιο δικηγόρο, εάν ο αιτών κριθεί επιλέξιμος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόμιμου παραστατικού. Η αμοιβή αυτή καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.». 10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συγκυρίων, η αίτηση με τα συνοδευτικά έγγραφα προωθείται στους πιστωτές μετά τη συνυποβολή όλων, με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει σχετική ένδειξη στην πλατφόρμα, αναφορικά με τους συγκυρίους που τη συνυποβάλλουν και ενημερώνεται σε περίπτωση μη συνυποβολής ενός η περισσοτέρων για οποιονδήποτε λόγο.». Τεύχος A’ 181/18.11.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής: «2. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης να υποβάλει ή σε δύο μήνες, σε περίπτωση συνυποβολής της αίτησης από συγκυρίους, κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει. Αν ο πιστωτής δεν αποδέχεται το πρόσωπο του προταθέντος εγγυητή, θα πρέπει να καταχωρήσει τον λόγο αυτόν στην πλατφόρμα το αργότερο εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών μπορεί να προτείνει νέο εγγυητή μόνο μία φορά, ενώ δε, ο πιστωτής υποβάλλει την πρόταση για τη ρύθμιση της απαίτησής του εντός συνολικής προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της αίτησης.». 12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι έννομες συνέπειες των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο επεκτείνονται αυτοδίκαια και στον συμβαλλόμενο κατά το άρθρο 75 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου εγγυητή.». 13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) τροποποιείται ως εξής: «11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκπροσώπηση του αιτούντα ή κάθε συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική. Εάν ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτησή του ότι στη διαδικασία έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη προκαταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, έναντι νόμιμου παραστατικού. Η αμοιβή αυτή καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.». 14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν ο επιτοκιακός δείκτης του πρώτου εδαφίου είναι αρνητικός, για τον προσδιορισμό του επιτοκίου λαμβάνεται μηδενική τιμή.». 15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) τροποποιείται ως εξής: «3. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75, εκτός εάν ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυρίων που είναι και συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή, οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής.» 16. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης, αιτήσεις. 4939 Άρθρο 7 Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης δύνανται να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις στα μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, μέχρι του αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις 30 Ιουνίου 2018. Τα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συνυπολογίζονται στο μέγιστο όριο ρευστότητας όπως αυτό προσδιορίζεται με την παράγραφο 14.». Άρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Συνιστούν διακριτές κατηγορίες τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των νόμων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), τα οποία: α. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013, β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Σύμη και Χίο, γ. έχουν λάβει προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών. Για τις ως άνω κατηγορίες ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης. Τα επενδυτικά σχέδια της ίδιας διακριτής κατηγορίας κατατάσσονται με την υφιστάμενη, μεταξύ τους, σειρά προτεραιότητας.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) καταργείται και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 2. Άρθρο 9 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020. 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις, εργασίες και 4940 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προμήθειες, που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.». 3. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλλη διατύπωση, ότι από την ημερομηνία κατάργησης του Τμήματος, ήτοι από την 31.10.2018, εντάχθηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι. Για τους φοιτητές αυτούς εφαρμόζονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 7.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για κάθε συνέπεια. Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναμη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων. Άρθρο 10 Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD 1. Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: «7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, καθώς και για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις του προηγούμεν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις