ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1210/2020

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου...ζητείται η αναθεώρηση της 132/2020 απόφασης του VI Τμήματος...Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι για να στοιχειοθετηθεί παράλειψη της Επιτροπής του Διαγωνισμού κατά την υπ’ αυτής αξιολόγηση των προσφορών πρέπει να είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν, να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Τέτοια όμως υποχρέωση δεν συντρέχει όταν, λόγω διαγνωσθεισών πλημμελειών σε πρώιμο στάδιο, η εν λόγω διοικητική αρχή, αφού διέγνωσε την πλημμέλεια, δεν προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα του φακέλου, μη κρίνασα ως εκ τούτου επί άλλων πλημμελειών που ενδεχομένως υπεισήλθαν στη διαδικασία. Το Κλιμάκιο, αρμόδιο κατά το άρθρο 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελέγξει τη διαγωνιστική διαδικασία που οδηγεί σε υπογραφή συμβάσεως, δεν δικαιούται, λόγω της φύσεως της αρμοδιότητάς του ως ελεγκτικής, να προβεί σε εκτιμήσεις πέραν αυτών που νομίμως εξήνεγκε η ελεγχόμενη διοικητική αρχή, υποκαθιστώντας αυτήν επί ζητημάτων όπου νομίμως, υπό την ως άνω έννοια, απέσχε η διοικητική αρχή να εκφέρει κρίση. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται ότι υφίσταται σιωπηρά κρίση του Κλιμακίου (σκέψη 17) ως προς την έλλειψη πλημμέλειας στην προσφορά της αναδόχου, δοθέντος ότι, κατά τα γενόμενα δεκτά, τέτοια κρίση δεν ήταν επιτρεπτό στο Κλιμάκιο να εκφέρει. Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι εσφαλμένα επικυρώθηκε η κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, δοθέντος ότι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία «...» δεν προσέφυγε ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά του αποκλεισμού της, συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ως οριστικώς αποκλεισθείσα από τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον δυνατότητα επαναφοράς της στον διαγωνισμό από την αναθέτουσα αρχή. Προς επίρρωση δε τούτων οι αιτούσες επικαλούνται την 593/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής της αιτούσας, με την οποία κρίθηκε ότι αιτιάσεις κατά της προσφοράς της εταιρείας «....» προβάλλονταν άνευ εννόμου συμφέροντος, ενόψει του ότι η τελευταία εταιρεία δεν άσκησε προδικαστική προσφυγή για την επαναφορά της στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην επίκειται ακύρωση του αποκλεισμού της και αναβίωση της δυνατότητας αξιολόγησης της προσφοράς της.Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος αφορά στη θεραπεία της αντικειμενικής νομιμότητας και όχι στην προστασία υποκειμενικών δικαίων των διαγωνιζομένων. Συνεπώς δεν ασκούν επιρροή στον προκείμενο έλεγχο της επίμαχης σύμβασης η μη προσφυγή της εταιρείας «....» ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε και οι συναφείς κρίσεις της τελευταίας που διαλαμβάνονται στην επικαλούμενη ως άνω απόφασή της, δοθέντος ότι αυτή εξέτασε την προδικαστική προσφυγή της αιτούσας ένωσης εταιρειών στο όλως διάφορο πλαίσιο ενδικοφανούς διαδικασίας, η οποία διέπεται από ιδίους κανόνες περί εννόμου συμφέροντος. Επομένως, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν.Οι αιτούσες υποστηρίζουν ότι με την κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, καθίσταται αλυσιτελής η γενόμενη δεκτή με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος ενόψει του σκοπού δημοσίας τάξεως που εξυπηρετείται με αυτόν (σκέψη 21) δεν επηρεάζεται από το λυσιτελές ή μη της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ.Επίσης προβάλλεται ότι η μη προσφυγή εκ μέρους της εταιρείας «...» κατά της απόφασης αποκλεισμού αυτής ισοδυναμεί με σιωπηρή απόσυρση της προσφοράς της, και συνακόλουθα δεν τίθεται ζήτημα ουσιώδους πλημμέλειας της διαδικασίας, συνισταμένης σε νόθευση του ανταγωνισμού. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα προβαλλόμενα περί σιωπηρής απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας «...» είναι απορριπτέα, προεχόντως διότι συνάγεται το αντίθετο από την άσκηση παρέμβασης της ίδιας, τόσο ενώπιον του παρόντος όσο και ενώπιον του VI Τμήματος.Από τις αιτούσες προβάλλεται η συνδρομή  συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής, ενόψει και της ως άνω 593/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ. Ο λόγος αυτός απαραδέκτως προβάλλεται από τις αιτούσες, καθότι μόνη νομιμοποιούμενη προς τούτο είναι η αναθέτουσα αρχή (ΕλΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. Σύνθ. 2490/2015).Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης.
Απόφαση 1210/2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ – ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 9 Μαρτίου 2020, με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Γεώργιος Βοΐλης, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά και Γεωργία Τζομάκα, Σύμβουλοι. Γραμματέας ο Γεώργιος Καρασαββίδης. Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος Επικρατείας, κωλυομένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Χρυσούλας Καραμαδούκη. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 17.2.2020 (ΑΒΔ 283/17.2.2020) αίτηση της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «...», που εδρεύει στο ... (οδός .... αριθμ. ...) και των εταιρειών από τις οποίες η ένωση αυτή αποτελείται α) «....», που εδρεύει στο .... (οδός .... αριθμ. ...) και β) «....», που εδρεύει στη ... (οδός ...), οι οποίες εκπροσωπούνται νόμιμα και παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους .... Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η αναθεώρηση της 132/2020 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης και κατά της ως άνω αίτησης, παρεμβαίνει η εταιρεία «...», που εδρεύει στη ... (οδός ...), εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της .... Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε διά της Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σπυριδούλας Θωμοπούλου. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε: Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση. Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της παρεμβαίνουσας, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της αίτησης. Την εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ζήτησε την απόρριψη της αίτησης. Τον Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά την από 9.3.2020 γνώμη του, κατά τα αναφερόμενα στη συνημμένη έγγραφη πρότασή του, και πρότεινε την απόρριψη της αίτησης. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. 2 Άκουσε την εισήγηση της Συμβούλου Γεωργίας Τζομάκα και Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά τον νόμο 1. Για την κρινόμενη αίτηση έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδ. πληρωμής 32447624095004210002 δεσμευμένο ηλεκτρονικό παράβολο). 2. Με την κρινόμενη αίτηση της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «...» και των μελών αυτής («...» και «...»), όπως αυτή συμπληρώνεται με το από 13.3.2020 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ζητείται η αναθεώρηση της 132/2020 απόφασης του VI Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης κατά της 372/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την πράξη αυτή κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου ...ς και της ως άνω ένωσης εταιρειών για την προμήθεια με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού του Δήμου ...» (προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.292.868,50 ευρώ, άνευ ΦΠΑ). 3. Η κρινόμενη αίτηση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα και, επομένως, είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. 4. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα αναφερόμενα στις σκέψεις 5 έως 11 της παρούσας. 5. Το αντικείμενο της ελεγχόμενης τετράμηνης διάρκειας σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 2.391 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED και 316 βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων στον Δήμο ..., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 86 και 87 του ν. 4412/2016. 6. Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οκτώ προσφορές, εκ των οποίων αρχικώς οι πέντε απορρίφθηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού χωρίς να εγερθεί επί της απορρίψεως ζήτημα νομιμότητας από το ελέγξαν τη διαδικασία ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 7. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των λοιπών τριών προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη και αυτών. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το 1.4.2019 Πρακτικό της Επιτροπής, κρίθηκαν απορριπτέες: (i) Η προσφορά της ένωσης εταιρειών «...», διότι δέχεται δάνεια εμπειρία σε τεχνική και επαγγελματική ικανότητα από την εταιρεία «...», η οποία δεν Απόφαση 1210/2020 3 κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), ούτε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. (ii) Η προσφορά της εταιρείας «...», διότι η εταιρεία «...», που παρέχει σε αυτή δάνεια εμπειρία σε τεχνική, επαγγελματική, οικονομική ικανότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια, δεν κατέθεσε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. (iii) Η προσφορά της ένωσης εταιρειών με τίτλο «...», στην οποία μετέχουν οι εταιρείες «...» και «...», διότι η εταιρεία «...», που παρέχει σε αυτή δάνεια εμπειρία σε τεχνική, επαγγελματική ικανότητα, δεν κατέθεσε φορολογική ενημερότητα. 8. Το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού στο οποίο αναφέρεται ότι, λόγω της διαπίστωσης των ανωτέρω ουσιωδών ελλείψεων στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δεν προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, εγκρίθηκε με την 33/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου. 9. Με την 593/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έγινε δεκτή προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών «...» κατά της ως άνω 33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ακυρώθηκε η απόφαση κατά το μέρος που μη νομίμως με αυτήν αποκλείστηκε η προσφορά της παραπάνω ένωσης. 10. Προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης της ΑΕΠΠ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ανακάλεσε την 33/2019 απόφασή της και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού μόνον με την «....». 11. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της προσφοράς της ένωσης αυτής, εισηγήθηκε την αποδοχή της. Ακολούθησαν ο έλεγχος από την Επιτροπή Διαγωνισμού της οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών κατακύρωσης αυτής. Τέλος, με την 68/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην αιτούσα ένωση «...». 12. Το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 372/2019 πράξη του έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος ενώπιόν του σχεδίου σύμβασης λόγω του αποκλεισμού της εταιρείας «...» από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ειδικότερα, έκρινε ότι μη νομίμως αποκλείστηκε κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η εταιρεία «...», με την αιτιολογία ότι η εταιρεία «...», που παρέχει σε αυτή δάνεια εμπειρία σε τεχνική, επαγγελματική, οικονομική ικανότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια δεν κατέθεσε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη αλλά και τις διατάξεις του ν. 4412/2016, δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά το 4 στάδιο κατάθεσης της προσφοράς, καθόσον η κατάθεση νομίμως συμπληρωμένου ΕΕΕΠ από μέρους της ως άνω εταιρείας προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές, αποτελεί προαπόδειξη ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί, μεταξύ άλλων και τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, συνιστά δηλαδή προαπόδειξη της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αυτής, και δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, όπως εσφαλμένα έκρινε η Επιτροπή του Διαγωνισμού. 13. Το VI Τμήμα, επιλαμβανόμενο αιτήσεων ανάκλησης του Δήμου .... και της ένωσης εταιρειών «...» μετά των μελών αυτής κατά της ανωτέρω πράξης, απέρριψε αυτές, επικυρώνοντας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, την ως άνω κρίση του Κλιμακίου. Ειδικότερα, έκρινε, πλην άλλων, ότι η αναδειχθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια της διαδικασίας είναι ουσιώδης, το γεγονός δε της μη άσκησης από την εταιρία «...» προδικαστικής προσφυγής κατά του αποκλεισμού της, ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί στην έκταση του ελέγχου στον οποίο προβαίνει το Κλιμάκιο, καθώς αυτός είναι πλήρης, καθολικός, αυτεπάγγελτος και ανεξάρτητος από τις ενέργειες των συμμετεχόντων στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία. Επιπλέον, έκρινε ότι ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι η προσφορά της «...» είναι απορριπτέα για αναφερόμενους στην αίτηση ανάκλησής τους λόγους, έπρεπε να απορριφθεί, δεδομένου ότι με αυτούς δεν προσβαλλόταν για πλάνη περί τα πράγματα ή τον νόμο συγκεκριμένη σχετική κρίση του Κλιμακίου. 14. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του VI Τμήματος των αιτήσεων του Δήμου ΄.... και της ένωσης εταιρειών «...» για την ανάκληση της 372/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, παρενέβη η εταιρεία «....», υπέρ του κύρους της προσβληθείσας πράξης. Η παρέμβασή της απορρίφθηκε από το VI Τμήμα ως απαράδεκτη, ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Κατά της απορριπτικής αυτής κρίσης η παρεμβάσα εταιρεία δεν άσκησε αίτηση αναθεώρησης, ασκεί όμως παρέμβαση ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Σύνθεσης κατά την παρούσα διαδικασία. 15. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 5 και 37 παρ. 1 και 5 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, φ. 52 Α΄) συνάγεται ότι όταν ασκείται παρέμβαση επί αιτήσεως ανακλήσεως και αυτή απορρίπτεται ως ασκηθείσα άνευ εννόμου συμφέροντος, ο κατά τα ανωτέρω επιχειρήσας να παρέμβει δεν δικαιούται να παρέμβει παραδεκτώς στην επακολουθούσα διαδικασία επί αιτήσεως αναθεωρήσεως, χωρίς να έχει προσβάλει την απορριπτική κρίση του Τμήματος πενταμελούς συνθέσεως περί ελλείψεως σ’ αυτόν εννόμου Απόφαση 1210/2020 5 συμφέροντος και το Τμήμα επταμελούς συνθέσεως, που δικάζει την αίτηση αναθεώρησης, να έχει δεχθεί την οικεία προσφυγή του. 16. Η ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Σύνθεσης αυτοτελής παρέμβαση της εταιρείας «...» είναι, ενόψει των εκτεθέντων στην προηγούμενη σκέψη, απορριπτέα, δοθέντος ότι η εταιρεία αυτή ως εκτέθηκε στη σκέψη 14 δεν προσέβαλε την κρίση του VI Τμήματος περί απαραδέκτου της παρέμβασής της ενώπιόν του λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος. 17. Με την υπό κρίση αίτησή τους η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «...» και οι εταιρείες μέλη αυτής προβάλλουν, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, ότι εσφαλμένα με την προσβαλλομένη επικυρώθηκε η κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης λόγω μη νόμιμου αποκλεισμού της «...», δεδομένου ότι το Κλιμάκιο, κατά την άσκηση πλήρους και καθολικού ελέγχου νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως και τυχόν πλημμέλειες προσφορών που διέλαθαν της προσοχής των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής κατά τον έλεγχο της πληρότητας αυτών και της συμφωνίας τους με τη διακήρυξη, εξέφρασε σιωπηρώς κρίση ότι η προσφορά της εταιρείας «...» ήταν νόμιμη. Όμως, κατά τους ισχυρισμούς των αιτουσών η προσφορά αυτή ήταν μη νόμιμη και έπρεπε να απορριφθεί για τους εξής λόγους: (α) Μη προσκόμιση έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα, στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται για την ανάθεση της σύμβασης, ότι ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης. (β) Προσκόμιση ανεπικύρωτων πιστοποιητικών ISO και ανεπικύρωτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου γερανοφόρου οχήματος για την εγκατάσταση των ειδών της προμήθειας. (γ) Αποκλίσεις της τεχνικής προσφοράς από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, οι οποίες οδηγούν σε κάθε περίπτωση στον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό και συνεπώς στη νόμιμη σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της «...». 18. Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η αναθέτουσα αρχή δεν ολοκλήρωσε τον έλεγχό της επί των φακέλων των προσφορών μέχρι και το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αφού κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής είχαν εντοπισθεί λόγοι απόρριψης της συμμετοχής των διαγωνιζομένων εξαιτίας της μη προσκόμισης δικαιολογητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τις εταιρείες που παρείχαν δάνεια εμπειρία σε αυτούς. Ως εκ τούτου, οι ως άνω (σκέψη 17) επικαλούμενες πλημμέλειες της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «....» αφορούν σε στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας που δεν 6 αξιολογήθηκαν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. 19. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι για να στοιχειοθετηθεί παράλειψη της Επιτροπής του Διαγωνισμού κατά την υπ’ αυτής αξιολόγηση των προσφορών πρέπει να είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν, να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Τέτοια όμως υποχρέωση δεν συντρέχει όταν, λόγω διαγνωσθεισών πλημμελειών σε πρώιμο στάδιο, η εν λόγω διοικητική αρχή, αφού διέγνωσε την πλημμέλεια, δεν προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα του φακέλου, μη κρίνασα ως εκ τούτου επί άλλων πλημμελειών που ενδεχομένως υπεισήλθαν στη διαδικασία. Το Κλιμάκιο, αρμόδιο κατά το άρθρο 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελέγξει τη διαγωνιστική διαδικασία που οδηγεί σε υπογραφή συμβάσεως, δεν δικαιούται, λόγω της φύσεως της αρμοδιότητάς του ως ελεγκτικής, να προβεί σε εκτιμήσεις πέραν αυτών που νομίμως εξήνεγκε η ελεγχόμενη διοικητική αρχή, υποκαθιστώντας αυτήν επί ζητημάτων όπου νομίμως, υπό την ως άνω έννοια, απέσχε η διοικητική αρχή να εκφέρει κρίση. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται ότι υφίσταται σιωπηρά κρίση του Κλιμακίου (σκέψη 17) ως προς την έλλειψη πλημμέλειας στην προσφορά της αναδόχου, δοθέντος ότι, κατά τα γενόμενα δεκτά, τέτοια κρίση δεν ήταν επιτρεπτό στο Κλιμάκιο να εκφέρει. 20. Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι εσφαλμένα επικυρώθηκε η κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, δοθέντος ότι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία «...» δεν προσέφυγε ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά του αποκλεισμού της, συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ως οριστικώς αποκλεισθείσα από τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον δυνατότητα επαναφοράς της στον διαγωνισμό από την αναθέτουσα αρχή. Προς επίρρωση δε τούτων οι αιτούσες επικαλούνται την 593/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής της αιτούσας, με την οποία κρίθηκε ότι αιτιάσεις κατά της προσφοράς της εταιρείας «....» προβάλλονταν άνευ εννόμου συμφέροντος, ενόψει του ότι η τελευταία εταιρεία δεν άσκησε προδικαστική προσφυγή για την επαναφορά της στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην επίκειται ακύρωση του αποκλεισμού της και αναβίωση της δυνατότητας αξιολόγησης της προσφοράς της. 21. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος αφορά στη θεραπεία της αντικειμενικής νομιμότητας και όχι στην προστασία υποκειμενικών δικαίων των διαγωνιζομένων. Συνεπώς δεν ασκούν επιρροή στον προκείμενο έλεγχο της επίμαχης σύμβασης η μη προσφυγή της εταιρείας «....» ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε και οι συναφείς κρίσεις της τελευταίας που διαλαμβάνονται στην Απόφαση 1210/2020 7 επικαλούμενη ως άνω απόφασή της, δοθέντος ότι αυτή εξέτασε την προδικαστική προσφυγή της αιτούσας ένωσης εταιρειών στο όλως διάφορο πλαίσιο ενδικοφανούς διαδικασίας, η οποία διέπεται από ιδίους κανόνες περί εννόμου συμφέροντος. Επομένως, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν. 22. Οι αιτούσες υποστηρίζουν ότι με την κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, καθίσταται αλυσιτελής η γενόμενη δεκτή με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος ενόψει του σκοπού δημοσίας τάξεως που εξυπηρετείται με αυτόν (σκέψη 21) δεν επηρεάζεται από το λυσιτελές ή μη της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ. 23. Επίσης προβάλλεται ότι η μη προσφυγή εκ μέρους της εταιρείας «...» κατά της απόφασης αποκλεισμού αυτής ισοδυναμεί με σιωπηρή απόσυρση της προσφοράς της, και συνακόλουθα δεν τίθεται ζήτημα ουσιώδους πλημμέλειας της διαδικασίας, συνισταμένης σε νόθευση του ανταγωνισμού. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα προβαλλόμενα περί σιωπηρής απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας «...» είναι απορριπτέα, προεχόντως διότι συνάγεται το αντίθετο από την άσκηση παρέμβασης της ίδιας, τόσο ενώπιον του παρόντος όσο και ενώπιον του VI Τμήματος. 24. Από τις αιτούσες προβάλλεται η συνδρομή συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής, ενόψει και της ως άνω 593/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ. Ο λόγος αυτός απαραδέκτως προβάλλεται από τις αιτούσες, καθότι μόνη νομιμοποιούμενη προς τούτο είναι η αναθέτουσα αρχή (ΕλΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. Σύνθ. 2490/2015). 25. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης. 26. Απορριπτομένης της αιτήσεως πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 73 παρ. 4 του προαναφερθέντος Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο). Για τους λόγους αυτούς Απορρίπτει την παρέμβαση της εταιρείας «....». Απορρίπτει την αίτηση αναθεώρησης της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «...» και των εταιρειών από τις οποίες η ένωση αυτή αποτελείται α) «....» και β) «...». 8 Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 30 Απριλίου 2020. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΟΜΑΚΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση, στις 22 Ιουνίου 2020. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις