Δ2β/46246/2021

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου. ΑΔΑ:6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2021.07.26 14:58:48 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Αθήνα, 26-07-21 Αριθμ. Πρωτ.: Δ2β/46246 (σχετ. 46026) ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 104 33, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Μούρτζου Τηλέφωνο : 2132161550 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ηλεκτρ. δ/νση : exartiseis_b@moh.gov.gr ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου. Σχετ: 1. Οι διατάξεις του ν. 4419/2016 (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Η υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 7072/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων» . 3. Η υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκύκλιος με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου». 4. Το υπ’ αριθ. 3124/19-07-2021 έγγραφο από το γραφείο της Υφυπουργού Υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα επείγοντα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στη χώρα μας και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές συναλλαγές, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκύκλιο για την καταβολή του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4419/2016 παραβόλου τροποποιούνται ως εξής: 1) Όσον αφορά προϊόντα καπνού ( άρθρο 5 της οδηγίας 2014/40/ ΕΕ), ηλεκτρονικά τσιγάρα – περιέκτες επαναπλήρωσης ( άρθρο 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ) που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη (EU- CEG) για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, και για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά 1 ΑΔΑ: 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ παράβολα, η προθεσμία για την καταβολή τους παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 2) Όσον αφορά προϊόντα καπνού ( άρθρο 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ), ηλεκτρονικά τσιγάρα – περιέκτες επαναπλήρωσης ( άρθρο 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ) που θα κοινοποιηθούν στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη (EU- CEG) για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και την 16η Αυγούστου 2021, η προθεσμία για την καταβολή των σχετικών παραβόλων παρατείνεται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 3) Όσον αφορά προϊόντα καπνού ( άρθρο 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ), ηλεκτρονικά τσιγάρα – περιέκτες επαναπλήρωσης (άρθρο 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ) που θα κοινοποιηθούν στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη (EU- CEG) για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, από την 17η Αυγούστου 2021 και μετά, η προθεσμία για την καταβολή των σχετικών παραβόλων ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη (EU- CEG). 4) Όσον αφορά προϊόντα καπνού ( άρθρο 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ), ηλεκτρονικά τσιγάρα – περιέκτες επαναπλήρωσης (άρθρο 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ) για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το σχετικό παράβολο, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής νέου παραβόλου για κοινοποιήσεις τροποποιήσεων τους στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη (EU-CEG), για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, που θα πραγματοποιηθούν έως και την 16η Αυγούστου 2021. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) σχετική Εγκύκλιο (σχετ. 2). Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ 2 ΑΔΑ: 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) : 1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ α) Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Κηφισίας 124, ΤΚ 115 26, Αθήνα finexcis@aade.gr β) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Κηφισίας 124, ΤΚ 115 26, Αθήνα dtd@aade.gr 2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας Σίνα 2-4, ΤΚ 10672, Αθήνα deef@aade.gr 3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα devxp.gcsl@aade.gr 4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) Χημική Υπηρεσία Σερρών Τέρμα Άνδρου, ΤΚ 62125, Σέρρες serres.gcsl@aade.gr 5.Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7, ΤΚ 10563, Αθήνα ministeroffice@minfin.gr 6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Γραφείο Διοικητή Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10184, Αθήνα gov.office@aade.gr 7. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, ΤΚ 10183, Αθήνα info@ypes.gr 8. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Πλατεία Κάνιγγος 20, ΤΚ 10200, Αθήνα gsecggb@gge.gr 9. Όλες οι Περιφέρειες της επικράτειας : Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ : ygeiakt1@patt.gov.gr Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ : periferiarxis@pamth.gov.gr Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : pv@pvaigaiou.gov.gr Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: info@pdm.gov.gr Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ: periferiarxis@php.gov.gr Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : periferiarxis@thessaly.gov.gr Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: pin@pin.gov.gr Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: grper@pkm.gov.gr Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ: gram.pkr@crete.gov.gr 3 ΑΔΑ: 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ 10.Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, ΤΚ 10442, Αθήνα alexandra.rogkakou@aead.gr , info@aead.gr , info@aead.gr 11. Σύνδεσμος Ελλην. Καπνοβιομηχανιών Πανεπιστημίου 6, ΤΚ 10671, Αθήνα agti@otenet.gr 12. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α.) 3ης Σεπτεμβρίου 144, ΤΚ 11251, Αθήνα info@seepa.gr 13. Ελληνικός Σύνδεσμος Καπνικών Εταιρειών Ευρώπης (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.) Αγιάσου 45, ΤΚ 15235, Βριλήσσια eskee@ath.forthnet.gr 14. Όλες οι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει κοινοποιήσεις προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων – περιεκτών επαναπλήρωσης, στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη( EUCEG), για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά. 15. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας Ηπίτου 17Β,ΤΚ 10557, Αθήνα, Smokefreegreece@yahoo.com 16. Ελληνική Αντικαρκινική εταιρεία Αν. Τσόχα 18-20,ΤΚ 11521, Αθήνα info@cancer-society.gr Εσωτερική-Ηλεκτρονική Διανομή: 1. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 4. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Τμήμα Β΄ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις