ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.

ΦΕΚ: 4697/Β/2022ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.20228 www.docman.gr ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.2022 Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων. O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τον ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» (Α’ 31). 2.Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38). 3.Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241). 4.Τo άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38). 5.Την παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74). 6.Την παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115). 7.Το άρθρο 87 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43). 8.Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοι-χεία 550/765/22-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» (Β’ 2005). 9.Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»” (Β’ 4898) και ιδίως τα άρθρα 47 έως και 49. 10.Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού 1 ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.20228 www.docman.gr Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής». 11.Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους και καθορισμός τιμών κατηγορίας» (Β’ 4888). 12.Την υπό στοιχεία «1. Διαχείριση και οργάνωση των κατηγοριών του Μητρώου Αποζημιούμενων προϊόντων ιατροτεχνολογικού υλικού όσον αφορά τα θεραπευτικά επιθέματα δερματικών βλαβών (άρθρο 49 της με υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4898), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, 2. Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης και 3. Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. ΔΒΕΗ 460/627/οικ. 17642 (Β’ 3706/2022) ως προς τον Πίνακα 6». 13. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/ 08.07.2022 «Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/ οικ. 27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-092017 (Β’ 3491), υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/ οικ. 5599/0802-2018 (Β’ 532) αποφάσεων» (Β’ 3706). 14.Τη σχετική εισήγηση υπ’ αρ. ΔΒ3Η 469/814/01.09.2022 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 15.Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχών υγειονομικού υλικού, εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών θα επιστραφεί ως claw back και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει: Α. Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης για τα παρακάτω προϊόντα αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ως εξής: Πίνακας 1 α/ α Κατηγορία ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ EAN 1 Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - 100026000003 8 520611600585 3 Επωνυμία είδους ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ PN DEHP FREE 0.2μ FILTER ΓΙΑ 2 ΣΕ 1 F Τιμή Αποζημίωση ς Ανά Τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ) 26 € 2 ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.20228 www.docman.gr > Αναλώσιμα υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης φαρμάκων 2 3 4 5 Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ -> Αναλώσιμα υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης φαρμάκων Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ -> Αναλώσιμα υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης φαρμάκων Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Αναλώσιμες συσκευές ΧΜΘ/Άλλα αναλώσιμα υλικά για έγχυση ΧΜΘ Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 100026000002 0 520611600330 9 ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ LUER, PN F DEHP FREE 26 € 100026000001 2 520611600706 2 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 26 € 100011000026 1 520611600510 5 26 € 013010000120 0 520611600124 4 ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣ Η ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 100ML MICREL ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ S (1ΤΕΜ) 26 € 3 ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.20228 www.docman.gr ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 6 7 8 9 Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Υγειονομικό Υλικό -> Διάφορα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ Σ ΑΝΤΛΙΑΣ Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΣΕΤ ΑΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ) Υγειονομικό Υλικό -> Διάφορα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ Σ ΑΝΤΛΙΑΣ Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΣΕΤ ΑΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ) 013010000091 3 520611600112 1 Σετ καθετήρα με καρφί PN DEHP Free (1 τεμ) 26 € 013010000033 5 520611600569 3 Σετ καθετήρα με ασκό 200ml, φίλτρο 0,2μ (1τεμ) 26 € 006010000003 7 520611600762 8 Σετ αναλώσιμου υλικού έγχυσης υποδόριας Γ-Σφαιρίνης rHuPH20 Παιδιατρικής Χρήσης (9ΜΜ) 33 € 006010000002 9 520611600761 1 Σετ αναλώσιμου υλικού έγχυσης υποδόριας Γ- Σφαιρίνης - rHuPH20 Παιδιατρικής Χρήσης (6ΜΜ) 33 € Β. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 (Β’ 4888) απόφασης και τη διαγραφή της εγγραφής με α/α 139 του Πίνακα 1. Γ. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08-07-2022 (Β’ 3706) απόφασης ως προς την εγγραφή με α/α 55 του Πίνακα 6 και την αντικατάστασή της ως εξής: 4 ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022,ΦΕΚ-4697/Β/8.9.20228 Α/Α Κατηγορία 55 ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΕΑΝ Επωνυμία Είδους Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ/ 5677200000214 3546895064989 URGΟCLΕΑΝ ΑΛΓΗΝΙΚΑ ROPE 5Χ40 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5x40 www.docman.gr Τιμή Αποζημίωσης Ανά Τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ) 7,32 € Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2022 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις