ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 • Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (Α/Α 1 ΕΩΣ Α/Α 55)
 • 20/1.7.2017
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • ΟΙ κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ
  Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και η διατήρηση ή όχι των πόρων του ΕΜΠ
 • 18/5.7.2016
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4403/2016,ΦΕΚ-125/Α/7.6.2016 με τον οποίο καταργήθηκε , από 1.7.2016, το Μέρος Β΄ του νόμου 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Εγγυήσεις.
 • 17/16.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016:Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και (.......) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης…
 • 16/2.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4392/2016 - ΦΕΚ: 100/Α/31.5.2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
 • 19/3.3.2017
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/3.3.2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ
  Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
 • α/α 8/31.12.2014
  Από 1/1/2015 δώστε προσοχή στην κατάργηση των διατάξεων των επόμενων παραγράφων διότι είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις διενεργούμενες κρατήσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.
 • [α/α.7 /21.10.2014]
  Ε.ΣΥ.Π

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element