ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 18/5.7.2016
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4403/2016,ΦΕΚ-125/Α/7.6.2016 με τον οποίο καταργήθηκε , από 1.7.2016, το Μέρος Β΄ του νόμου 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Εγγυήσεις.
 • 17/16.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016:Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και (.......) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης…
 • 16/2.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4392/2016 - ΦΕΚ: 100/Α/31.5.2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
 • 14/9.5.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4384/2016 - ΦΕΚ: 78/Α/28.4.2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • 19/3.3.2017
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/3.3.2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 • 13/18.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4380/2016 - ΦΕΚ: 66/Α/15.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.
 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ
  Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
 • 12A/13.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4379/2016 - ΦΕΚ: 63/Α/12.4.2016 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 • 12/12.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4378/2016 - ΦΕΚ: 55/Α/2016 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
 • 11/7.4.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/Α/1.4.2016, ο Ν.4374/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου…

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element