ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 10/7.4.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Α/1.4.2016, ο Ν.4373/2016: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.
 • 9/5.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με…
 • 8/17.3.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016,ο Ν.4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.»
 • 7/9.3.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4369/2016,ΦΕΚ-33/Α/27.2.2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 • 6/1.3.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
 • 5/18.2.2016
  Δημοσιεύθηκε N.4364/2016, ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016
 • 4/8.2.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4361/2016,ΦΕΚ-10/Α/1.2.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις και ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ακόλουθων διατάξεων που τροποποιούνται
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Κρίσιμες παράμετροι των νομικών πλαισίων δημοσιονομικο ελέγχου στο διεθνή χώρο
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ" Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης Εισηγητής: Ζαριφόπουλος Μιχάλης
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  Οι προγραμματικές συμβάσεις στη διαδικασία ανάθεσης μελετών,υπηρεσιών και Δημ.Εργων

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element