ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014.
  Ψηφίστηκε ο N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014. Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου οργανώνονται σε κεφάλαια και άρθρα από το περιεχόμενο των οποίων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 • Ν.4307/2014-ΦΕΚ Α246/15.11.2014
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4307/2014 -ΦΕΚ A 246/15.11.2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ......
 • 3/20.11.2014
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ νόμων που τροποποιεί ο Ν.4305/2014-ΦΕΚ 237/Α/2014.
 • Ν.4305/2014.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α237/31.10.2014 ο Ν. 4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,…
 • 3/4.11.2014
  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 • 2/31.10.2014
  Όροι χρήσης
 • 1/31.10.2014
  Ποιοί είμαστε
 • [α/α.7 /21.10.2014]
  Ε.ΣΥ.Π
 • N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234
  Δημοσιεύθηκε ο N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234/23.10.2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.........
 • 1/23.10.2014
  Προσδιορισμός του ύψους των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η καταβολή σ' αυτούς κατά μήνα προσθέτων αμοιβών ή απολαβών.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element