Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • 24018/411/2016
    Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. Ν.3475/2006 , που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τλ. το έτος 2016.

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element