Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • Αριθ.169770/Δ2/2016
  Οργάνωση και Λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
 • ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Αποζημιώσεις για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου-Οικονομικής επιτροπής -Γραμματειακή υποστήριξη
 • Αριθμ. 47290/Δ2/2016
  Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Αριθμ. 201980/Δ2/2015
  Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016.
 • Αριθμ. 2/83461/0022/2013
  Καθορισμός αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων…
 • Αριθμ.2/43072/0022/2013
  Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
 • Αριθμ.2/83017/0026/2009
  Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης συμβεβλημένων ιατρών που εξετάζουν πρωτοβάθμια υποψήφιους οδηγούς
 • Αριθ. 2/45850/0026/2001
  ΝΕΟ ! Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών υπερωριακής διδασκαλίας μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών, διδασκαλίας ωρομίσθιων καθηγητών, καθώς και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.
 • Αριθ. 2/35715/0026/25.5.2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Αριθμ. 165387/1387 2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών – Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης – διαχείρισης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Εισηγητών – Αξιολογητών των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ καθώς και των Αξιολογητών…

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element