Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011.
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής σε συμβούλια - επιτροπές
 • 46214/146/2017
  Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α' 143) σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (Α΄ 176 ).
 • 26226/2017
  Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016.
 • 222807/Β1/2016
  Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
 • 221893/Β1/2016
  Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών…
 • 3584/113268/2016
  Καθορισμός αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006 (Α' 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3698/2008 (Α' 198).
 • ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Αποζημιώσεις για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου-Οικονομικής επιτροπής -Γραμματειακή υποστήριξη
 • Αρ.2/88585/0022/2012
  Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-ρών και Δικτύων και των Περιφερειών της Χώρας και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς και των μελών των…
 • Αριθ. 2/18503/0022/2013
  Καθορισμός ανωτάτων ορίων αποζημιώσεων των προέδρων και των μελών των γνωμοδοτικών επιτρόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και έκτος έδρας αποζημιώσεων των μελών της ομάδας εργασίας και των επιτροπών παρακολούθησης στο πλαίσιο του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός…

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element