Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • οικ.31539/888/2018
    Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element