Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • ΑΠΟΖΗΜ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν.3996/2011
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ης παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3996/2011,
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής σε συμβούλια - επιτροπές
 • Αρ.2/88585/0022/2012
  Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-ρών και Δικτύων και των Περιφερειών της Χώρας και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς και των μελών των…
 • Αριθ. 2/18503/0022/2013
  Καθορισμός ανωτάτων ορίων αποζημιώσεων των προέδρων και των μελών των γνωμοδοτικών επιτρόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και έκτος έδρας αποζημιώσεων των μελών της ομάδας εργασίας και των επιτροπών παρακολούθησης στο πλαίσιο του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός…
 • Αριθμ. 2/83461/0022/2013
  Καθορισμός αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων…
 • Αριθμ.2/43072/0022/2013
  Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
 • Αριθμ.2/83017/0026/2009
  Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης συμβεβλημένων ιατρών που εξετάζουν πρωτοβάθμια υποψήφιους οδηγούς
 • Αριθμ. 2/90901/0022/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
 • Αριθμ. 165387/1387 2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών – Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης – διαχείρισης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Εισηγητών – Αξιολογητών των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ καθώς και των Αξιολογητών…
 • Αριθμ. 57848/ΕΥΘΥ1218/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (α) του Ν. 3614/2007, όπως έχει.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element