Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • 2/35374/ΔΠΔΑ/2017
    Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ' αυτούς, σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. του ν.4445/2016…

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element